Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er: Sangkoret Side by Side.

§ 2
Foreningens hjemsted er Brønderslev Kommune.

§ 3
Foreningens formål er at tilbyde og gennemføre voksenundervisning i korsang.
Tilbuddet gives til alle, der har interesse for korsang og en antagelig sangstemme.

§ 4
Foreningens medlemmer er alle, der tilmelder sig undervisning og som har betalt det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
Foreningen ved dennes kasserer fører en liste over deltagere. Listen ajourføres løbende.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen, dennes formand eller ¼ af foreningens medlemmer ved skriftlig
tilkendegivelse til bestyrelsen, ledsaget af en dagsorden, fremsætter ønske herom. Bestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære
senest 8 dage efter at have modtaget anmodning herom til afholdelse ikke mere end 2 uger efter indkaldelsen.

Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel og sker, ligesom indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlinger,
ved under en undervisningstime eller ved telefonisk, personlig eller skriftlig (herunder email) underretning til korets medlemmer.

Forslag til behandling på generalforsamlinger skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Møde- og taleberettigede på generalforsamlinger er alle medlemmer. Stemmeberettigede er medlemmer, der har betalt det sidst
opkrævede kontingent. Dirigent og medinstruktør/pianist har møde- og taleret.

Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)      Valg af dirigent.
2)      Formandens beretning over det forløbne år.
3)      Forelæggelse af kassererens regnskab.
4)      Behandling af indkomne forslag.
5)      Festudvalg – status.
6)      Valg af bestyrelsesformand.
7)      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8)      Valg af 1. og 2. suppleant.
9)      Valg af intern revisor.
10)   Valg af revisor suppleant.
11)   Festudvalg – evt. valg.
12)   Evt.

§ 6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt foreningsmedlemmerne. Valg sker for to år af gangen, bortset fra formandsvalget,
der gennemføres hvert år. De øvrige medlemmer inkl. suppleanter er på valg hvert andet år, således at der hvert år er to
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på valg ud over formanden. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med:

  •  Formand.
  •  Næstformand.
  •  Sekretær.
  •  Kasserer.
  •  Menigt medlem.

Suppleanter, dirigent og medinstruktør/pianist har møde- og taleret på bestyrelsesmøder.
Beslutninger indføres af sekretæren i foreningsprotokollen.

§ 7
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 8
Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 9
Ved foreningens eventuelle opløsning skal nettoformuen tilfalde Foreningens aktivitetskasse.

Således vedtaget på generalforsamling i Dronninglund den 8. januar 2013,

Bestyrelsen.